Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH SFIO Total Profit

26-04-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit („Fundusz”):

1.        art. 7 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„5. Przy prowadzeniu zapisów na Jednostki Uczestnictwa Towarzystwo udostępnia bezpłatnie prospekt informacyjny Funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów.”;
 
2.        art. 31 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„1. Na stronie internetowej http://www.bphtfi.pl/ Fundusz publikuje:
a) prospekt informacyjny,
b) kluczowe informacje dla inwestorów,
c) roczne i półroczne sprawozdania finansowe,
d) aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym,
e) zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,
f) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa,
g) zmniejszenie Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2.500.000,- (dwóch milionów pięciuset tysięcy) złotych,
h) pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu.”;
 
3.        art. 31 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów.”.
 
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 3  powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem 26 kwietnia 2013 r.
Wróć do listy