Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH SFIO Total Profit

27-07-2013

 

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit („Fundusz”):
1.        w art. 6 definicja Rozporządzenia w Sprawie Instrumentów Pochodnych, otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Rozporządzenie w Sprawie Instrumentów Pochodnych – oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe (Dz.U. z 2013 Poz. 536).”;
2.        w art. 6 po definicji Rozporządzenia w Sprawie Instrumentów Pochodnych dodaje się definicję Rozporządzenia w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI, o następującym nowym brzmieniu:
„Rozporządzenie w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI – oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 poz. 538).”;
3.        art. 11 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„2.    Z nabywaniem Instrumentów Pochodnych, w tym również Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, związane są następujące główne rodzaje ryzyka:
a)   ryzyko rynkowe, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku niekorzystnych zmian poszczególnych zmiennych rynkowych, takich jak: indeksy, ceny instrumentów finansowych, kursy walut lub wartości rynkowych stóp procentowych; w celu pomiaru ryzyka rynkowego Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Instrumenty Pochodne, po uwzględnieniu technik redukcji całkowitej ekspozycji w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI, o ile Towarzystwo dopuszcza stosowanie takich technik;
b)   ryzyko kontrahenta, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku braku wywiązania się ze zobowiązań przez strony umów, z którymi Fundusz będzie dokonywał transakcji mających za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; ryzyko kontrahenta mierzone jest zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 lit. a);
c)   ryzyko dźwigni finansowej, tj. ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych stosowanie Instrumentów Pochodnych może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat Funduszu; w celu pomiaru ryzyka dźwigni finansowej Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Instrumenty Pochodne w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI;
d) ryzyko płynności, tj. ryzyko braku możliwości – w odpowiednio krótkim okresie czasu – zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu; w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje oceny stosunku wielkości planowanej pozycji w danym Instrumencie Pochodnym do średnich dziennych obrotów rynkowych na tym instrumencie, przy uwzględnieniu dostępności odpowiednich informacji;
e) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny bazy Instrumentu Pochodnego; Fundusz dokonuje pomiaru zmienności bazy Instrumentu Pochodnego;
f)   ryzyko rozliczenia transakcji, tj. ryzyko, że kontrahent Funduszu nie dostarczy Instrumentu Pochodnego lub nie dokona zapłaty pomimo wywiązania się Funduszu z zobowiązania wynikającego z transakcji; Fundusz dokonuje pomiaru liczby błędnie  rozliczonych transakcji w stosunku do całkowitej liczby transakcji na danym Instrumencie Pochodnym;
g) ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych; Fundusz dokonuje pomiaru parametrów zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w określonym przedziale czasowym, w tym w szczególności liczby zdarzeń oraz ich wielkości.”;
4.        art. 11 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„5. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 12, limitów inwestycyjnych określonych w art. 145 ust. 3, 4 lub 7 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub walut stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych.”;
5.        art. 11a ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„2. Z nabywaniem Towarów związane są następujące główne rodzaje ryzyka:
a)   ryzyko rynkowe, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku niekorzystnych zmian poszczególnych zmiennych rynkowych, takich jak: metale, surowce energetyczne, towary rolne, produkty żywnościowe lub indeksy surowcowe; w celu pomiaru ryzyka rynkowego Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Towary, po uwzględnieniu technik redukcji całkowitej ekspozycji w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI, o ile Towarzystwo dopuszcza stosowanie takich technik;
b)   ryzyko dźwigni finansowej, tj. ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych inwestowanie w Towary może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat Funduszu, w celu pomiaru ryzyka dźwigni finansowej Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Towary w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI;
c)   ryzyko płynności, tj. ryzyko braku możliwości – w odpowiednio krótkim okresie czasu – zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu; Fundusz dokonuje oceny stosunku wielkości planowanej pozycji w danym Towarze do średnich dziennych obrotów rynkowych na tym instrumencie, przy uwzględnieniu dostępności odpowiednich informacji;
d)   ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych; Fundusz dokonuje pomiaru parametrów zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w określonym przedziale czasowym, w tym w szczególności liczby zdarzeń oraz ich wielkości.”;
6.        art. 12 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„LIMITY I OGRANICZENIA INWESTYCYJNE
Artykuł 12
1. Udział akcji, innych instrumentów udziałowych oraz Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) Statutu, oraz opcji na indeksy rynków akcji, nie może stanowić łącznie więcej niż 70% (siedemdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu.
2. Bezwzględny udział będących Towarami kontraktów terminowych, których bazę stanowi ten sam metal, surowiec energetyczny, towar rolny lub produkt żywnościowy, nie może stanowić łącznie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Funduszu. Udział kontraktów terminowych liczony jest jako wartość Towaru stanowiącego bazę wskazanych powyżej Instrumentów Pochodnych.
3. Przedmiotem Krótkiej Sprzedaży mogą być wyłącznie lokaty wskazane w art. 10 ust. 1 pkt a) lub e). Wartość papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży wyemitowanych przez jeden podmiot nie może przekraczać 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem, że udział papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD, może stanowić do 100% (stu procent) wartości Aktywów Funduszu.
4. Fundusz może lokować do 100% (stu procent) wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.”;
7.        po art. 21 dodaje się art. 21a o następującym nowym brzmieniu:
„Artykuł 21a
      „Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny.”;
8.        po art. 21a dodaje się art. 21b o następującym nowym brzmieniu:
„Artykuł 21b
1.    Zbycie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa nie powinno nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpłynięcia wpłaty na rachunek Funduszu lub Dystrybutora, chyba, że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego zlecenia nabycia.
2.    Odkupienie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dnia od dnia złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego zlecenia odkupienia.
3.    Do terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wlicza się okresów zawieszania zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa. ”;
9.        po art. 21b dodaje się art. 21c o następującym nowym brzmieniu:
„Artykuł 21c
1.    Fundusz dokonuje wypłaty środków należnych Uczestnikowi z tytuły odkupienia Jednostek Uczestnictwa, poprzez przekazanie na rachunek bankowy albo w gotówce u Dystrybutora upoważnionego przez Fundusz do wypłaty środków należnych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z dyspozycją Uczestnika.
2.    Fundusz dołoży starań, aby wypłata środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa nastąpiła w terminie dwóch dni roboczych po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa.
3.    Środki pieniężne pochodzące z odkupienia Jednostek Uczestnictwa są wypłacane w walucie polskiej.”;
10.     po art. 21c dodaje się art. 21d o następującym nowym brzmieniu:
„ZAWIESZENIE ZBYWANIA I ODKUPYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
Artykuł 21d
1.  Jeżeli w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Netto Funduszu albo nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Funduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, za zgodą i na warunkach określonych przez KNF zbywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy.”.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 10 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 7 – 10  powyżej wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem 27 lipca 2013 r.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 6 powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 28 października 2013 r.
Wróć do listy