Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

31-10-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej Fundusz), polegające na tym, że:

  1. art. 45 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:   

„1. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Ustawy oraz ust. 2-11.”;

  1. art. 45 ust. 9 otrzymuje następujące nowe brzmienie:   

„9. Instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu stanowią co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WANS. Aktywa Subfunduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.”;

  1. w art. 45 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:          

„11. Fundusz może lokować do 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające warunki, o których mowa w art. 11 ust. 4 lit. c), których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w instrumenty dłużne określone w ust. 9.”;

  1. w art. 53 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:          

„10. Fundusz może lokować do 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające warunki, o których mowa w art. 11 ust. 4 lit. c), których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w instrumenty dłużne określone w ust. 9.”;

 

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 1 lutego 2017 r.

 

 

Wróć do listy