Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

07-11-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej Fundusz):

1. w art. 1 pkt 4 treść definicji „Depozytariusz” otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Depozytariusz – oznacza Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa”;

2. w art. 1 pkt 31 treść definicji „Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych” otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z
2014 r. poz. 157 z późn. zm.)”

3. art. 8 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Funduszu pełni, na podstawie zawartej Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.”;

4. art. 28 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2.             Z zastrzeżeniem ust. 4, potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 może być przekazane w formie wydruku komputerowego nieopatrzonego podpisem i będzie wysłane zgodnie z danymi podanymi przez Uczestnika listem zwykłym lub pocztą elektroniczną, albo udostępnione poprzez Internet na stronie internetowej wskazanej przez Towarzystwo lub Fundusz, na adres wskazany przez Uczestnika nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni po zrealizowaniu Zlecenia, chyba że opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”

5. art. 28 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. W przypadku dostarczania potwierdzeń za pomocą technik teleinformatycznych, Fundusz zapewnia użycie technik zapewniających poufność, możliwość odczytu i wydruku oraz integralność danych.”

6. art. 36 ust. 1 lit. b) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„b) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zostanie zawarta z innym depozytariuszem umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 7 listopada 2016 r.

Wróć do listy