Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu Rockbridge Superior FIO z dnia 25 kwietnia 2018

25-04-2018

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 1 i 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1896 z późn. zm.) niniejszym ogłasza o następujących zmianach statutu Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

 

 1. w art. 1: 
 1. ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:          

„2.    „Aktywa Funduszu - Mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw. Na Aktywa Funduszu składają się Aktywa Subfunduszy.  

3.      Aktywa Subfunduszu - Mienie Subfunduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników do danego Subfunduszu, środki pieniężne, prawa nabyte na rzecz Subfunduszu oraz pożytki z tych praw. Aktywa wszystkich Subfunduszy stanowią Aktywa Funduszu.”,             

 1. po ust. 19 dodaje się ust. 19a w brzmieniu: 

„19a. Podmiot Zarządzający - podmiot zarządzający, o którym mowa w art. 5a Statutu.”;
 

 1. w art. 2: 
 1. ust. 4 lit f otrzymuje brzmienie:        

„f) mBank Subfundusz Akcji Polskich.”,        

 1. ust. 5 lit f otrzymuje brzmienie:        

„f) mBank Akcji Polskich.”,  

 1. w art. 4: 
 1. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Tworząc nowy subfundusz Towarzystwo może przeprowadzić zapisy przez dokonanie wpłat przez Towarzystwo lub akcjonariusz Towarzystwa, Podmiot Zarządzający lub jego akcjonariusza.”,        

 1. ust. 6 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:             

„6. Towarzystwo może skrócić pierwotny termin zakończenia przyjmowania zapisów, gdy wartość wpłat przekroczy 30.000.000,- (trzydzieści milionów) złotych. O skróceniu terminu zakończenia przyjmowania zapisów Towarzystwo ogłosi na stronie internetowej, o której mowa w art. 35 ust. 1 Statutu.”,        

 1. ust. 8-9 otrzymują brzmienie:            

„8. Podmiot zapisujący się na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu zobowiązany jest do dokonania wpłaty w sposób określony w ust. 9 lub ust. 9a tytułem opłacenia zapisu.  

9. Wpłaty do nowego subfunduszu związane z zapisami na jednostki uczestnictwa przyjmowane będą w formie przelewu na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza, a w przypadku, o którym mowa w ust. 9a, na rachunek papierów wartościowych Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.”,  

 1. po ust. 9 dodaje się ust. 9a-9b w brzmieniu:               

„9a.    Towarzystwo może udzielić podmiotowi zapisującemu się na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu pisemnej zgody na dokonanie wpłaty w zdematerializowanych papierach wartościowych, o ile takie zdematerializowane papiery wartościowe mogą stanowić przedmiot lokat nowego subfunduszu. Towarzystwo rozpatruje wniosek o wyrażenie zgody na wniesienie wpłaty w tej formie nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.           

9b.      W przypadku wniesienia papierów wartościowych, o których mowa w ust. 9a, bez zgody Towarzystwa, papiery te zostaną zwrócone na rachunek papierów wartościowych, z którego zostały wniesione, w terminie trzech dni roboczych od zaewidencjonowania papierów wartościowych na rachunku nowego subfunduszu z tytułu takiej wpłaty. Za dzień zwrotu uważa się dzień złożenia przez Fundusz dyspozycji transferu z rachunku papierów wartościowych nowego subfunduszu na rachunek wpłacającego. Wszelkie koszty związane z dokonaniem wpłaty w papierach wartościowych, o których mowa powyżej oraz koszty związane z ich zwrotem, w przypadku wpłaty w papierach wartościowych bez zgody Towarzystwa, ponosi wpłacający.”,  

 1. w ust. 10 wyrazy „Łączna wysokość wszystkich wpłat” oraz „wysokość wpłat” zastępuje się wyrazami „Łączna wartość wszystkich wpłat” i wartość wpłat”,           
 2. po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 

„10a. Wartość wpłaty na jednostki uczestnictwa dokonanej w papierach wartościowych ustalana jest w Dniu Wyceny, w którym papiery wartościowe zapisane zostały na rachunku subskrypcyjnym Funduszu, według zasad przyjętych dla wyceny Aktywów Funduszu, określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu.”,  

 1. ust. 12 -13 otrzymują brzmienie:      

„12. Podmiot zapisujący się na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu, który dokonał wpłaty tytułem opłacenia zapisu, otrzyma pisemne potwierdzenie tej wpłaty.

13. Z zastrzeżeniem zebrania przez Towarzystwo wymaganej wartości wpłat, niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania zapisów nie później jednak niż w terminie 7 (siedem) dni, Towarzystwo przydzieli jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu przypadające na wniesione wpłaty powiększone o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału. Kwota wypłacanych odsetek lub wartość otrzymanych pożytków zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Towarzystwo obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.”,  

 1. ust. 15-16 otrzymują brzmienie:       

„15. W przypadku nie zebrania wymaganej wartości wpłat do nowego subfunduszu, Towarzystwo niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu terminu przyjmowania zapisów zwróci wpłaty dokonane do Funduszu tytułem opłacenia zapisu na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu powiększone o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia upływu terminu przyjmowania zapisów. Kwota wypłacanych odsetek lub wartość otrzymanych pożytków zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Towarzystwo obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.

16. Dniem utworzenia Subfunduszu jest dzień dokonania przez Towarzystwo przydziału jednostek uczestnictwa tego subfunduszu, wydzielenia Subrejestru Uczestników Subfunduszu oraz wydzielenia Subrejestru Aktywów Subfunduszu, utożsamiane z otworzeniem ksiąg rachunkowych w trybie przewidzianym w art. 12 Ustawy o Rachunkowości, na mocy § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 Nr 249 poz. 1859).”;      
 

 1. po art. 5 dodaje sie art. 5a zatytułowany „PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY” w brzmieniu:        

„Artykuł 5a          

Podmiotem zarządzającym portfelem inwestycyjnym mBank Subfunduszu Akcji Polskich jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa, prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku.”;      

 1. w art. 11 ust. 14 otrzymuje brzmienie:    

„14. Maksymalne zaangażowanie Funduszu lokującego Aktywa Subfunduszu w Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez obliczenie całkowitej ekspozycji Funduszu, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych wydanego na podstawie art. 48a Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Zasady wyboru metody pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu oraz warunki jej zmiany określa procedura wdrożona i stosowana przez Towarzystwo. Towarzystwo zamieszcza informacje o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu w sprawozdaniu finansowym oraz w prospekcie informacyjnym Funduszu.”;  

 1. w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:      

„4. Wpłata Początkowa do Subfunduszu w środkach pieniężnych, za jaką można jednorazowo nabyć Jednostki Uczestnictwa wynosi:     

1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu A:

a) Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny;             

b) Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji;              

c) Rockbridge Subfundusz Superior Akcji;       

d) Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny;         

e) Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców              

– 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych,  

2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu A mBank Subfunduszu Akcji Polskich – 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych,     

3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu P – 100.000,- (sto tysięcy) złotych.”;   
                        

 1. w art. 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:      

„5. Z zastrzeżeniem postanowień prospektu informacyjnego Funduszu, nabycie Jednostek Uczestnictwa w wyniku Konwersji jednostek uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo może nastąpić wyłącznie, jeżeli jednostki te były ewidencjonowane jako jednostki uczestnictwa tego samego typu. Nie są zbywane w wyniku Konwersji Jednostki Uczestnictwa mBank Subfunduszu Akcji Polskich.”;               

 1. w art. 25:               
 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, Uczestnik Funduszu ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać Zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami.”,            

 1. ust. 6 otrzymuje brzmienie:

“6. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy:    

1) Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny; 

2) Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji;  

3) Rockbridge Subfundusz Superior Akcji;          

4) Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny;            

5) Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców;

nie podlegają Zamianie na Jednostki Uczestnictwa mBank Subfundusz Akcji Polskich.”,

 1. po ust. 6 dodaje się ust. 7-8 w brzmieniu:    

“7. Jednostki Uczestnictwa mBank Subfundusz Akcji Polskich nie podlegają zamianie na Jednostki Uczestnictwa pozostałych Subfunduszy.  

8. Szczegółowe zasady Zamiany Jednostek Uczestnictwa reguluje prospekt informacyjny Funduszu.”;        
 

 1. tytuł Rozdziału VI otrzymuje brzmienie „MBANK SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH”;           
   
 2. w art. 85:               
 1. ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Fundusz może inwestować do 30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty.”,   

 1. ust. 8 po wyrazach „w wybranych regionach geograficznych, dodaje się wyrazy „głównie jednak w Polsce,”.        

 

Zmiany, o których mowa w pkt 1-4, 6-9 wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. 25 kwietnia 2018 r.

Zmiany, o których mowa w pkt 5 i 10 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. 25 lipca 2018 r.

Wróć do listy