Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Zasad Uczestnictwa Planu Inwestycyjnego „BPH DuoPlan”

19-09-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 19 września 2014 r. zmianie uległy Zasady Uczestnictwa Planu Inwestycyjnego „BPH DuoPlan” w BPH Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym (dalej „Zasady Uczestnictwa”). Zmiana Zasad Uczestnictwa związana jest z połączeniem subfunduszy BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (subfundusz przejmowany) z BPH Akcji Europy Wschodzącej (subfundusz przejmujący), wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Ponadto, w związku ze zmianami statutu Funduszu ogłoszonymi w dniu 31 maja 2012 r., 1 stycznia 2014 r. oraz w dniu 16 lipca 2014 r., zmienianie uległy nazwy: BPH Subfunduszu Obligacji Europy Wschodzącej na BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych oraz BPH Subfunduszu Aktywnego Zarządzania na BPH Subfundusz Zrównoważony.

Szczegółowy wykaz zmian w Zasadach Uczestnictwa przedstawiamy poniżej:

1. W §2 ust. 3 Zasad Uczestnictwa było:
„3. Złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Planu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Zasad.”
jest:
„3. Złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Planu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Zasad Uczestnictwa.”

2. W §2 ust. 5 Zasad Uczestnictwa było:
„5. W ramach Planu można nabywać wyłączenie Jednostki Uczestnictwa następujących Subfunduszy:

 • BPH Subfundusz Obligacji 1
 • BPH Subfundusz Obligacji 2
 • BPH Subfundusz Akcji
 • BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek
 • BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej
 • BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania
 • BPH Subfundusz Selektywny
 • BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej
 • BPH Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej
 • BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu
 • BPH Subfunduszu Globalny Żywności i Surowców”

jest:

„5. W ramach Planu można nabywać wyłączeni Jednostki Uczestnictwa następujących Subfunduszy:

 • BPH Subfundusz Obligacji 1
 • BPH Subfundusz Obligacji 2
 • BPH Subfundusz Akcji
 • BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek
 • BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej
 • BPH Subfundusz Zrównoważony
 • BPH Subfundusz Selektywny
 • BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
 • BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu
 • BPH Subfunduszu Globalny Żywności i Surowców”

3. W §9 ust. 2 Zasad Uczestnictwa było:
„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Fundusz dokonuje naliczenia i potrącenia opłaty manipulacyjnej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy, zgodnie z obowiązująca Tabelą Opłat.”
jest:
„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Fundusz dokonuje naliczenia i potrącenia opłaty manipulacyjnej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy, zgodnie z obowiązującą dla Planu Tabelą Opłat.”

4. W §12 ust. 2 Zasad Uczestnictwa było:
„2. W sprawach nie uregulowanych w Zasadach Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Statutu, Prospektu Informacyjnego Funduszu, przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz inne właściwe przepisy.”
jest:
„2. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Statutu, Prospektu Informacyjnego Funduszu, przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz inne właściwe przepisy prawa.”

5. Ponadto wprowadzone zostały zmiany redakcyjne niewywierające wpływu na treść Zasad Uczestnictwa.

Zobacz Zasady Uczestnictwa
 

Wróć do listy